18/6/57

Tablet นักเรียน

ดังที่เป็นข่าวว่า คสช. สั่งเลิกโครงการ Tablet นักเรียนแล้ว น่าจะเพราะโครงการไม่ประสบความสำเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค
  • จอไม่ชัด
  • สื่อการเรียนการสอนไม่ดี
  • บุคคลากรไม่มีความรู้ที่จะใช้
  • ขาดคนทำคอนเทนต์
แนวทางแก้ไขที่ขอเสนอ
  • ปรับไปใช้จอ E-Ink
  • ยกเลิกหนังสือเรียน บังคับใช้ Tablet แทนหนังสือทั้งหมด
  • แบบฝึกหัด หรือบททดสอบ ให้ทำเป็นแบบตัวเลือก ตามที่ E-Ink จะตอบสนองได้
  • สมุดจด กระงานวาดเขียนให้ใช้กระดาษตามเดิม
แผนการ 5 ปี ใช้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น โดยตัดงบประมาณจากหนังสือกระดาษมาทำ ระหว่างนี้ให้ทำคอนเทนต์ที่เหมาะกับ Tablet ไปพลาง เมื่อพร้อมค่อยขยับไปใช้ Tablet

อวสาน

ไม่มีความคิดเห็น: